Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem

Alimenty na dzieci we Francji

WE FRANCJI
 
Każdy rodzic musi przyczyniać się do utrzymania i edukacji dzieci, stosownie do swoich zasobów i potrzeb dziecka. Wysokość alimentów ustala sędzia sądu rodzinnego.
Nawet w przypadku separacji lub rozwodu, każdy rodzic musi przyczynić się do utrzymania i edukacji dzieci, stosownie do swoich zasobów i potrzeb dziecka. Obowiązek ten może być kontynuowany, gdy dziecko osiągnie pełnoletniość. Składka ta może być wypłacana w formie alimentacji.
W przypadku niespłacenia alimentów, rodzic będący wierzycielem, posiadający tytuł wykonawczy, może wezwać drugie z rodziców do zapłaty należnych kwot.
Rodzic otrzymujący musi posiadać tytuł wykonawczy (zarządzenie lub orzeczenie) wydany przez sąd rodzinny, określający wysokość wsparcia.
Musi on wysłać rodzicom dłużnika wezwanie do usunięcia uchybienia listem poleconym za potwierdzeniem odbioru:
- przypominając mu o jego obowiązkach,
- prosząc go o zapłatę należnych kwot i bycie należnym
- oraz, w przypadku braku uregulowania, może nastąpić przymusowe odzyskanie środków.
Alimenty są należne od jednego z rodziców drugiemu lub osobie, której dziecko zostało powierzone.
 
Rodzice rozwiedzeni lub w separacji:
 
Sędzia sądu rodzinnego ustala wysokość wsparcia:
- w trakcie postępowania rozwodowego lub separacji prawnej,
- albo po rozwodzie, albo po separacji prawnej.
W przypadku wniosku o zmianę środków podjętych przez sędziego, należy użyć formularza cerfa nr 11530.
 
 
 
Separacja niezamężnych rodziców:
 
Przykład obowiązujący w Ile-de-France, w Paryżu (różne rozwiązania w zależności od regionu): Rodzice, którzy się rozdzielają (koniec życia w konkubinacie lub rozwiązanie cywilnego paktu solidarności) mogą sporządzić umowę, zwaną umową rodzicielską.
Niniejsze porozumienie określa, co następuje:
- warunki wykonywania władzy rodzicielskiej przez każdego z rodziców,
- oraz wkład każdej osoby w utrzymanie i edukację dziecka (alimenty).
Rodzice mogą wspólnie złożyć wniosek do dyrektora CAF lub AMM o wydanie tytułu wykonawczego do umowy. Aby to zrobić, nie wolno im było wszcząć postępowania przed Sędzią Rodzinnym (Juge aux affaires Familiales). Kierują one wniosek o wydanie tytułu wykonawczego do jednego z 6 uprawnionych CAF, w zależności od miejsca zamieszkania. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany i dołączona do niego umowa rodzicielska, jak również wszystkie dokumenty uzupełniające wymagane w celu umożliwienia zbadania dokumentacji. Każde z rodziców otrzyma kopię tego tytułu wykonawczego i będzie mogło na nim polegać wraz z osobami trzecimi (np. skarb państwa, komornik, kasjer), w szczególności w celu umożliwienia odzyskania należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych w przypadku braku płatności.
 
Wysokość alimentów :
 
Wysokość alimentów jest ustalana na podstawie zasobów i wydatków osoby, która musi ją wypłacić (dłużnik) oraz potrzeb osoby, której jest ona należna (wierzyciel).
Istnieje orientacyjna tabela kwot, do których może się odwołać sędzia i zainteresowane osoby, a także symulator obliczeń: https://www.justice.fr/simulateurs/pensions-alimentaire/bareme.
Terminy: alterné, classique i alterné w poniższej tabeli, odpowiadają zakresowi praw do zwiedzania i zakwaterowania. Poniżej znajduje się wyciąg z tabeli dotyczącej wypłaty wsparcia.
 
 
Revenu du debiteur montant total Revenu du debiteur minimum vital Revenu du debiteur apres deduction 1 enfant reduit 1 enfant classique 1 enfant alterne 2 enfants reduit 2 enfants classique 2 enfants alterne 3 enfants reduit 3 enfants classique 3 enfants alterne
Proportion     18,0% 13,5% 9,0% 15,5% 11,5% 7,8% 13,3% 10,0% 6,7%
700 565 135 24 18 12 21 16 11 18 14 9
800 565 235 42 32 21 36 27 18 31 24 16
900 565 335 60 45 30 52 39 26 45 34 22
1000 565 435 78 59 39 67 50 34 58 44 29
1100 565 535 96 72 48 83 62 42 71 54 36
1200 565 635 114 86 57 98 73 50 84 64 43
1300 565 735 132 99 66 114 85 57 98 74 49
1400 565 835 150 113 75 129 96 65 111 84 56
1500 565 935 168 126 84 145 108 73 124 94 63
1600 565 1035 186 140 93 160 119 81 138 104 69
1700 565 1135 204 153 102 176 131 89 151 114 76
1800 565 1235 222 167 111 191 142 96 164 124 83
1900 565 1335 240 180 120 207 154 104 178 134 89
2000 565 1435 258 194 129 222 165 112 191 144 96
2100 565 1535 276 207 138 238 177 120 204 154 103
2200 565 1635 294 221 147 253 188 128 217 164 110
2300 565 1735 312 234 156 269 200 135 231 174 116
2400 565 1835 330 248 165 284 211 143 244 184 123
2500 565 1935 348 261 174 300 223 151 257 194 130
2600 565 2035 366 275 183 315 234 159 271 204 136
2700 565 2135 384 288 192 331 246 167 284 214 143
2800 565 2235 402 302 201 346 257 174 297 224 150
2900 565 2335 420 315 210 362 269 182 311 234 156
3000 565 2435 438 329 219 377 280 190 324 244 163
3100 565 2535 456 342 228 393 292 198 337 254 170
3200 565 2635 474 356 237 408 303 206 350 264 177
3300 565 2735 492 369 246 424 315 213 364 274 183
3400 565 2835 510 383 255 439 326 221 377 284 190
3500 565 2935 528 396 264 455 338 229 390 294 197
3600 565 3035 546 410 273 470 349 237 404 304 203
3700 565 3135 564 423 282 486 361 245 417 314 210
3800 565 3235 582 437 291 501 372 252 430 324 217
3900 565 3335 600 450 300 517 384 260 444 334 223
4000 565 3435 618 464 309 532 395 268 457 344 230
4100 565 3535 636 477 318 548 407 276 470 354 237
4200 565 3635 654 491 327 563 418 284 483 364 244
4300 565 3735 672 504 336 579 430 291 497 374 250
4400 565 3835 690 518 345 594 441 299 510 384 257
4500 565 3935 708 531 354 610 453 307 523 394 264
4600 565 4035 726 545 363 625 464 315 537 404 270
4700 565 4135 744 558 372 641 476 323 550 414 277
4800 565 4235 762 572 381 656 487 330 563 424 284
4900 565 4335 780 585 390 672 499 338 577 434 290
5000 565 4435 798 599 399 687 510 346 590 444 297
 
Wysokość alimentów może być indeksowana, aby nadążać za zmianami kosztów utrzymania.
 
 
W POLSCE
 
Kiedy trzeba płacić alimenty?
 
Prawnym obowiązkiem rodziców jest zapewnienie dziecku środków utrzymania do czasu, aż nie będzie ono w stanie utrzymywać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka pokrywają koszty związane z jego utrzymaniem i wychowaniem (sprawdź artykuł 133 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).
 
Jak długo dziecku przysługują alimenty?
 
Przesłanką obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka jest niezdolność dziecka do samodzielnego utrzymania się. Obowiązek ten nakładany jest na rodzica od momentu narodzenia się dziecka do czasu, aż dziecko się usamodzielni. Często usamodzielnienie się jest mylnie utożsamiane z osiągnięciem przez dziecko pełnoletności, bądź też ukończeniem 24 roku życia - jest to błąd, bowiem kodeks rodzinny i opiekuńczy nie wskazuje żadnej granicy wieku, po osiągnięciu którego dziecko bezwzględnie traci prawo do alimentów (więcej na ten temat: Jak długo trwa obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci?).
Obowiązek alimentacyjny nadal spoczywa na rodzicach pełnoletniego dziecka, które kontynuuje naukę, bądź nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Obowiązek ten nie wygaśnie nigdy, jeśli dziecko nie jest w stanie się usamodzielnić z powodu choroby lub niepełnosprawności.
 
Zasada równej stopy życiowej
 
Obowiązek alimentacyjny względem dziecka wynika z przyjętej w nauce zasady równej stopy życiowej dzieci z rodzicami, którzy zobowiązani są podzielić się z dziećmi nawet bardzo skromnymi dochodami. Zaspokajanie przez rodziców potrzeb dziecka powinno nastąpić (w razie konieczności) nawet kosztem substancji ich majątku. Zwolnienie z tego obowiązku następuje tylko w razie zupełnego braku możliwości zarobkowych i majątkowych rodziców. Przyjmuje się, że zasada równej stopy życiowej nie oznacza automatycznego podziału osiąganych przez rodziców dochodów, jej istota sprowadza się do zbliżonego z rodzicami zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb dziecka, przy uwzględnieniu ich wieku, stanu zdrowia, kierunku szkolenia zawodowego oraz innych indywidualnych okoliczności.
 
Wysokość alimentów
 
Wysokość alimentów jest uwarunkowana trzema okolicznościami:
1. usprawiedliwionymi potrzebami dziecka,
2. możliwościami zarobkowymi i majątkowymi rodzica,
3. zakresem świadczonych wobec dziecka przez rodzica zobowiązanego do alimentów osobistych starań o jego utrzymanie i wychowanie.
Usprawiedliwione potrzeby dziecka, to takie, które zapewniają mu normalne warunki życia i rozwoju, czyli zapewnienie warunków mieszkaniowych, pomocy naukowych, odzieży, wyżywienia. Jeżeli dziecko jest chore, w ramach niezbędnych potrzeb mieści się także konieczność zakupu leków czy ponoszenie kosztów jego leczenia. Rodzic ubiegający się o nałożenie na drugiego obowiązku partycypowania w tych kosztach powinien na jego żądanie, bądź żądanie sądu, przedstawić dowody potwierdzające wysokość ponoszonych kosztów – rachunki, paragony itp.
Możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej do alimentów to nie tylko dochody, jakie osoba ta faktycznie osiąga, ale także zarobki i profity, które osoba ta mogłaby osiągnąć przy dołożeniu należytej staranności oraz wykorzystaniu posiadanych sił i kwalifikacji, ale ich nie uzyskuje z przyczyn, które nie zasługują na uwzględnienie.
Osobiste starania o utrzymanie i wychowanie dziecka to nic innego, jak branie czynnego udziału w jego wychowaniu, które nie sprowadza się wyłącznie do sfery materialnej. Inaczej będzie kształtował się obowiązek alimentacyjny rodzica zaangażowanego w wychowanie dziecka, inaczej tego, którego kontakty z dzieckiem są sporadyczne, bądź wymuszone. Brak zainteresowania dzieckiem i brak z nim kontaktu przełoży się najczęściej na wyższą kwotę alimentów, skoro cały ciężar związany z wychowaniem dziecka spoczywa na drugim z rodziców.