Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem

Licencja- transport drogowy

Przedsiębiorca, który posiada w swojej firmie samochody i zamierza wykorzystywać je w celach zarobkowych powinien zwrócić uwagę na prawdopodobną konieczność uzyskania licencji na wykonywanie transportu drogowego. Uzyskanie takiej licencji wiąże się z szeregiem obowiązków.

Krajowy transport drogowy  
 
Wnioskowanie o licencję
Licencja na transport drogowy wydawana jest przez starostę właściwego ze względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy, na jego wniosek złożony w formie pisemnej lub elektronicznej i po wniesieniu stosownej opłaty.
 
Obejmuje ona przewóz osób samochodem osobowym, taksówką lub pojazdem samochodowym przeznaczonym do przewozu od 7 do 9 osób łącznie z kierowcą.
 
Licencja udzielana jest na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek strony.
 
Licencję udziela się przedsiębiorcy, który jest członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, prowadzi spółkę jawną lub komandytową albo w inny sposób prowadzi działalność gospodarczą oraz cieszy się dobrą reputacją. Uznaje się, że warunek ten nie jest spełniony, jeżeli osoby te zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska lub warunkom pracy i płacy albo innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu. Nie będzie on także spełniony, jeżeli w odniesieniu do tych osób wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.
Ponadto, przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem musi legitymować się certyfikatem kompetencji zawodowych.
Istotne jest również, aby przedsiębiorca posiadał tytuł prawny do dysponowania pojazdem spełniającym wymagania techniczne, jak i również aby kierowcy posiadali konieczne uprawnienia do kierowania pojazdem, m.in. prawo jazdy odpowiedniej kategorii.
 
 
Taksówki
Nieco odmiennie kształtuje się sytuacja przedsiębiorców, którzy zajmują się transportem drogowym osób taksówką. Licencja udzielana jest na określony pojazd oraz obszar tj. gmina, gminy sąsiadujące jeśli zawarły takie porozumienie lub miasto stołeczne Warszawa.
 
Podobnie jak w przypadku wcześniej wymienionym przewozie osób widnieją ograniczenia  tego rodzaju, iż przedsiębiorca, członkowie organu zarządzającego spółki prawa handlowego nie były karane za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy oraz nie wydano tym osobom orzeczenia zakazującego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego;
Osoba ubiegająca się o licencję posiada on tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami, które spełniają wymagania techniczne określone w Prawie o ruchu drogowym.
Ponadto, przedsiębiorca nie był karany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz nie wydano mu orzeczenia o zakazie kierowania pojazdem.
Przyszły licencjobiorca może również być zobowiązany do ukończenia szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką – od dnia 1 stycznia 2014 r. szkolenie takie jest wymagane tylko dla gmin o liczbie mieszkańców pow. 100.000, które zdecydowały się je wprowadzić.
 
Sytuacja finansowa
Znaczenie ma również posiadanie odpowiedniego zaplecza finansowego w wysokości 9 000 euro na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego oraz 5 000 euro na każdy następny. Ponadto, powinien znajdować się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50 000 euro.
 
Posiadanie odpowiedniej sytuacji finansowej potwierdzają:
1. środki finansowe:
 
2. ogół praw majątkowych (aktywa) przysługujące podmiotowi, w tym:  
3. sprawozdanie finansowe w formie bilansu za ostatni rok działalności gospodarczej, gdzie pod uwagę brana jest szczególnie kolumna "aktywa razem",
 
4. księgowy wykaz środków trwałych wraz z oświadczeniem przedsiębiorcy o zgodności tego dokumentu ze stanem faktycznym i zobowiązaniem do złożenia odpowiedniej aktualizacji w razie zmiany stanu faktycznego, powodującego pogorszenie sytuacji finansowej.
 
 
Wyłączeni spod obowiązku
Ustawodawca przewidział też zwolnienia od obowiązku ubiegania się o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego. Ma to zastosowanie w odniesieniu do przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów:
 
 
Pod pojęciem niezarobkowego przewozu drogowego rozumieć należy każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, spełniający łącznie następujące warunki:
a) pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników,
b) przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi,
c) w przypadku przejazdu pojazdu załadowanego - rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich rodzin,
d) nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych.
 
Międzynarodowy transport drogowy  

Międzynarodowy transport drogowy wymaga uzyskania odpowiedniej licencji wspólnotowej. Udziela ją Główny Inspektor Transportu Drogowego przedsiębiorcy, który posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Podobnie jak w przypadku krajowego transportu drogowego należy wypełnić stosowny wniosek, w którym zostanie określony okres na jaki ma zostać przyznana licencja, uiścić odpowiednią opłatę a dodatkowo uzupełnić go o oświadczenie: "Oświadczam, że zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 będę pełnić rolę zarządzającego transportem".