Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem

PROCES LEGALIZACJI SAMOWOLI BUDOWLANEJ NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO BUDOWLANE

PROCES LEGALIZACJI SAMOWOLI BUDOWLANEJ NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO BUDOWLANE
Zgodnie z ustawą prawo budowlane nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, Należy również zauważyć, że z unormowania zawartego w art. 29 ust. 1 pkt 1wynika, że dotyczy on budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Zgodnie z treścią art. 3 pkt 6 przez budowę należy rozumieć nie tylko wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, lecz także rozbudowę, odbudowę i nadbudowę obiektu. Oznacza to, że dokonując wykładni racjonalnej ww. przepisu, można dojść do wniosku, że instytucją zgłoszenia objęta jest także rozbudowa, odbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oczywiście pod warunkiem, że obszar oddziaływania takiej inwestycji będzie się mieścił w całości na działce lub działkach, na których te roboty zostały zaprojektowane. 
Należy więc stwierdzić, iż w przypadku nadbudowy kondygnacji budynku mamy do czynienia jedynie z koniecznością dokonania zgłoszenia do właściwego organu. W związku z brakiem dokonania takiego zgłoszenia, mamy do czynienia z tzw. samowolą budowlaną. Sankcje za dopuszczenie się samowoli, tj. karę grzywny. reguluje art. 93 pkt. 13 upb. Sama kwota może sięgać nawet 1.080 000,00 zł.
W wypadku samowoli budowlanej, strona może wszcząć proces legalizacji, przy czym należy mieć na uwadze, iż zgodnie z art. 49d prawa budowlanego opłata w przypadku legalizacji nadbudowy domu jednorodzinnego może wynieść  50.000,00 zł. Przy czym można ją rozłożyć na raty lub odroczyć płatność. Po wydaniu przez organ postanowienia o wszczęciu postępowania legalizacyjnego, strona obowiązana jest dostarczyć dokument wymienione w art. 48b, tj. : Warto jednak wspomnieć, że zgodnie z art. 49f ustawy praw budowlane można wszcząć uproszczoną legalizację wszystkich budynków, które są użytkowane, przez co najmniej 20 lat oraz dla których sporządzono ekspertyzę techniczną i ekspertyzę geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Uproszczona procedura legalizacyjna nie przewiduje konieczności uiszczenia opłaty legalizacyjnej.
W przypadku braku natomiast przesłanek do wydania decyzji legalizacyjnej, organ zgodnie z art. 48 prawo budowlane może wydać decyzję nakazującą rozbiórkę.