Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem

UZNANIE ZAGRANICZNEGO WYROKU ROZWODOWEGO

Uznanie przez Kierownika USC zagranicznego wyroku rozwodowego możliwe jest tylko w przypadku orzeczeń wydanych przez te państwa, z którymi Rzeczypospolita Polska podpisała odpowiednie umowy dwustronne.
Zgodnie z art. 1146 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, orzeczenie rozwodowe  podlega uznaniu, jeżeli  jest prawomocne w państwie, w którym zostało wydane.
Wyrok rozwodowy sądu zagraniczngo nie zostanie uznany jeśli 
-  orzeczenie zapadło w sprawie należącej do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich;
-  pozwanemu, który nie wdał się w spór co do istoty sprawy, nie doręczono należycie i w czasie umożliwiającym podjęcie obrony pisma wszczynającego postępowanie;
-  strona w toku postępowania była pozbawiona możności obrony;
 -  sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami zawisła w Rzeczypospolitej Polskiej wcześniej niż przed sądem państwa obcego;
-  jest sprzeczne z wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu polskiego albo wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu państwa obcego, spełniającym przesłanki jego uznania w Rzeczypospolitej Polskiej, zapadłymi w sprawie o to samo roszczenie między tymi samymi stronami;
-  uznanie byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego)
 
Wniosek o uznanie wyroku rozwodowego wraz załącznikami można składać w USC. Potrzebne będą
a) wyrok rozwodowy orzeczony w państwie należącym do Unii Europejskiej w postępowaniu wszczętym i zakończonym prawomocnym orzeczeniem po 01.05.2004 r.
- oryginał zagranicznego orzeczenia o rozwodzie wraz z klauzulą prawomocności
- oryginał świadectwa sporządzonego przez właściwy organ państwa członkowskiego UE na formularzu określonym w załączniku I do Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003
- oryginał urzędowego tłumaczenia w/w dokumentów dokonanego przez polskiego konsula lub przez tłumacza przysięgłego
 
Podstawa prawna to  ustawa z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 463)
- ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256)
- ustawa z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1360) art. 1145 - 1147
-rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z dn. 27.11.2003r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej (Dz.U. UE.L. z 2003 r. Nr 338, poz.1) art. 1 ust.1 pkt. a oraz art. 37 i 39