ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODWOŁANIA OD DECYZJI ZUS
Sprawy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych nie są ani łatwe, ani oczywiste. ZUS wydając decyzję podważającą prawo do świadczenia podejmuje ją arbitralnie. Osobie ubezpieczonej w takiej sytuacji przysługuje prawo do złożenia odwołania od decyzji ZUS.
Odwołanie można złożyć w formie pisemnej na adres Oddziału ZUS, który wydał decyzję . Można też odwołać się ustnie do protokołu w Oddziale ZUS, który wydał decyzję.
WAŻNE : Odwołanie należy skierować do Sądu Okręgowego lub Sądu Rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby UBEZPIECZONEJ ale jednakże za pośrednictwem Oddziału ZUS, który wydał zaskarżoną decyzję.
W praktyce oznacza to, iż adresatem odwołania będzie ZUS, który następnie przekaże odwołanie do Sądu.

Odwołanie musi zawierać
1. dane Odwołującego, czyli podanie imienia, nazwiska, nr PESEL oraz adresu zamieszkania;
2. dokładne oznaczenie zaskarżonej decyzji, tj. wskazanie jej numeru, daty w której została wydana oraz organu, który ją wydał;
3. zarzuty i wnioski oraz ich uzasadnienie, a także wskazanie dowodów na poparcie naszych racji, tj. dowody z dokumentów, dowody z zeznań świadków, czy dowód z opinii biegłego odpowiedniej specjalności.
Termin na złożenie odwołania od decyzji ZUS wynosi 1 miesiąc. Dzień nadania odwołania listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej jest dniem złożenia odwołania. 
Poważny problem pojawia się gdy Ubezpieczony spóźni się z wysłaniem odwołania w miesięcznym terminie.
Co do zasady stosownie do postanowień art. 477(9) § 3 k.p.c., sąd odrzuci odwołanie wniesione po upływie terminu, chyba że przekroczenie terminu nie jest nadmierne i nastąpiło z przyczyn niezależnych od odwołującego się.
Sąd z urzędu dokonuje nie tylko sprawdzenia zachowania przez stronę terminu do wniesienia odwołania, ale także – w przypadku stwierdzenia opóźnienia – ocenia jego rozmiar oraz przyczyny. Sąd ma zatem możliwość potraktowania spóźnionego odwołania tak, jakby zostało wniesione w terminie.
Warto jednak w każdym przypadku wyjaśnić sądowi, z czego wynika opóźnienie i dokładnie opisać okoliczności które spowodowały przekroczenie terminu. To na pewno nie zaszkodzi, i ułatwi podjęcie Sądowi pozytywnej dla Odwołującego się decyzji w sprawie terminu.

Po złożeniu odwołania, jego rozpatrzenie może pójść dwoma drogami:
1. Pierwszą z nich jest postępowanie samego ZUS, który dysponuje narzędziem zwanym  „autokontrolą swojej decyzji”. W wyniku autokrontroli następuje zmiana zaskarżonej decyzji bez przekazywania jej do Sądu,. Zmiana decyzji w wyniku autokontroli ZUS zdarza się niestety bardzo rzadko;
2. Druga droga,  stosowana dla  większości przypadków odwołań  to przekazanie odwołania do właściwego Sądu, gdzie będzie toczyło się postępowania sądowe, które co do zasady zakończy się wyrokiem.
3. Postępowania w Wydziałach Pracy i Ubezpieczeń Społecznych są długotrwałe lecz w większości przypadkłów zwolnione z wnoszenia opłaty sądowej. 
4. Od wyroku sądowego pierwszej instancji przysługuje środek odwoławczy do sądu wyzszej instancji. 

Najnowsze aktualności