ZMIANY W SPOSOBIE SKŁADANIA WNIOSKÓW DO KRS

ZMIANY W SPOSOBIE SKŁADANIA WNIOSKÓW DO KRS
Z dniem 1 lipca 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o KRS obligująca do składania wszelkich wniosków wyłącznie w formie elektronicznej wszystkie podmioty zarejestrowane w KRS. Oznacza to w praktyce iż od tej daty,  wszystkie wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego muszą być składane tylko w wersji elektronicznej, a papierowe formularze z wnioskami nie wywołają żadnych skutków prawnych.

Od 1 lipca 2021 r. wszystkie zmiany dotyczące podmiotów wpisanych do KRS a w szczególności wnioski o pierwotny wpis zmiany, zawieszenia i wykreślenie przedsiębiorców musza być składane w formie elektronicznej, i podpisane odpowiednim podpisem elektronicznym osoby reprezentującej daną jednostkę (profil zaufany, ePUAP, podpis osobisty).
Wnioski złożone w tradycyjnej, papierowej formie po 1 lipca 2021 roku nie będą przez sąd rozpoznawane.
Podobnie, załączniki do wniosków również będą składane w formie elektronicznej, chociaż ustawodawca przewidział możliwość uzupełnienia wniosku złożonego elektronicznie o dokumenty w formie papierowej w ciągu 3 dni.

Zmiany dotyczą podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców. Podmioty wpisane wyłącznie do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz SPZOZ będą miały wybór. Mogą one skorzystać z nowej, elektronicznej formuły albo w dalszym ciągu składać wnioski w znanej, papierowej wersji.

Najnowsze aktualności