Adwokat polsko-francuski

Postępowania sądowe

Świadczymy pomoc prawną osobom fizycznym i prawnym w toku postępowań cywilnych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów gospodarczych. Ponadto, reprezentujemy Klientów w postępowaniach karnych, także w aspekcie prawnomiędzynarodowym.

Biorąc pod uwagę fakt, iż postępowanie sądowe często skutkować może istotnymi oraz długofalowymi konsekwencjami, przywiązujemy wagę nie tylko do pomyślnego rozstrzygnięcia sporu, ale również do ochrony wizerunku klienta oraz jego dobrego imienia.

Zakres oferowanych przez Nas usług obejmuje w szczególności:
gromadzenie i analizę materiałów oraz ocenę indywidualnej sytuacji procesowej Klienta
ocenę ryzyka związanego z postępowaniem karnym, cywilnym lub gospodarczym oraz opracowanie długofalowych planów działania w zakresie postępowania
wsparcie w negocjacjach z przeciwnikiem procesowym i przygotowanie projektów ugodowego zakończenia sporu
reprezentację interesów klientów w postępowaniach m.in. przed sądami powszechnymi, trybunałami arbitrażowymi i sądami polubownymi, przed Sądem Najwyższym, przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumenta oraz przed sądami pracy.